OKOLICE

 

Gmina Borowie położona jest w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego w zalewni rzeki Wilga -przepływającej przez jej południową część oraz Rydni - rozpoczynającej swój bieg w centralnej części gminy. Gmina Borowie posiada dobre warunki dla rozwoju agroturystyki i wypoczynku. Do tego przyczyniają się lasy, w większości sosnowe, rzeka Wilga , zabytki, parki, dobrze rozwinięta komunikacja z Garwolnem, Łukowem, Warszawą, Siedlcami i Mińskiem Mazowieckim. W Borowiu można zobaczyć kościół murowany z 1831roku wraz z dzwonnicą, zespół dworski (w którym ma siedzibę Urząd Gminy) wzniesiony na początku XIX wieku .W miejscowości Głosków do zabytków można zaliczyć dwór murowany (w którym ma siedzibę Ośrodek Resocjalizacji ''MONAR''), spichlerz oraz park -wszystkie z początku XIX wieku. Warto również udać się do Kamionki, gdzie znajduje się pozostałość parku dworskiego, krajobrazowego z połowy XIX wieku. Na terenie gminy słabo rozwinięty jest przemysł, a podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców jest rolnictwo.Przeważają tu średniej wielkości indywidualne gospodarstwa rolne.Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną: sieć elektryczna, telefoniczna, wodociągowa, gazowa, wysypisko odpadów komunalnych. Na terenie gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe oraz dwa gimnazja. Opiekę zdrowotną nad mieszkańcami gminy sprawuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu. Działalność kulturalną prowadzi Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu- organizator szeregu imprez kulturalnych, poza tym na terenie gminy istnieje Gminna Biblioteka Publiczna.